מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ביום: 17.10.2021

 

כללי

 1. אתר האינטרנט www.mgf.org.il (להלן: "האתר"), המצוי בבעלותה של חברת מיי גרין פילדס בע"מ (להלן: "החברה"), מציג מידע כללי אודות הפעילות, המוצרים והשירותים הקשורים לחברה.
 2. מטרת מסמך מדיניות פרטיות זה (להלן: "מדיניות הפרטיות"), היא לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה שומרת ועושה שימוש במידע אשר נמסר לה על-ידי גולשי האתר (להלן: "המשתמש" או "אתה" או "הנך") ו/או נאסף על-ידה בעת השימוש שנעשה על ידם באתר.
 3. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, כולם או חלק, באופן שישקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. הכניסה ושימוש באתר כפוף, בנוסף לתקנון ותנאי השימוש, למדיניות הפרטיות המעודכנת ויעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה. בהתאם, אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות באופן תדיר.
 4. תנאי מסמך מדיניות זה כתובים בלשון זכר ויחיד מטעמי נוחות בלבד, ויש לראות בהם כמתייחסים גם ללשון נקבה ו/או לרבים.
 5. כותרות הסעיפים במסמך מדיניות פרטיות זה, וחלוקתו לסעיפים וסעיפי משנה נועדו לשם הנוחות בלבד ובשום מקרה לא ישמשו לצרכי פרשנותו.
 6. ההגדרות והמונחים במדיניות פרטיות זו הנם בעלי אותם משמעות שניתנה להם בתקנון ובתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 

הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות

 1. בכניסתך לאתר ו/או השימוש בו על ידך, אתה מאשר ומסכים לתנאים הקבועים במדיניות פרטיות זו (כמו גם לתנאי השימוש), ובכלל זה לכך שהחברה תאסוף ותעבד מידע אודותיך באופן ובהתאם למתואר במסמך מדיניות פרטיות זה.
 2. במידה שאינך מסכים להוראות ותנאי מדיניות פרטיות זו, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר. לכן, יש לקרוא בקפידה ובעיון רב את תנאי השימוש, בטרם כל גלישה באתר, גישה או שימוש בו כאמור.

 

סוג המידע שנאסף

 1. בעת הכניסה לאתר והשימוש בו ע"י המשתמש החברה עשויה לאסוף מידע כדלהלן:
  1. מידע לא-אישי - מידע שאינו מזוהה ושאינו ניתן לזיהוי באופן אישי עם המשתמש, הכולל, בין היתר, מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. למשל, מידע אודות מערכת ההפעלה של המכשיר ממנו המשתמש גולש באתר, הדפדפן, העמודים שבהם צפה המשתמש, ההצעות ושירותים שעניינו את המשתמש, פרסומות שנקראו ע"י המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה נעשה השימוש באתר, רצף הקלקות של המשתמש וכיו'.
  2. מידע אישי – מידע אשר נאסף על ידי החברה במסגרת השימוש שעושה המשתמש באתר, או מידע שנמסר על ידי המשתמש או מי מטעמו במסגרת השימוש באתר או בשירותים הכלולים בו אשר באמצעותו ניתן, באמצעים סבירים, לאפשר זיהוי של אדם פרטי ו/או כל מידע שמעצם טיבו עשוי להיות מידע פרטי או רגיש ו/או כל מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מידע אישי כאמור כולל, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, מספר טלפון, תפקיד, מקום מגורים, מקצוע, השכלה, כתובת דוא"ל, פרטי יצירת קשר אחרים, תחומי עניין וכיו'.

 

השימוש במידע

 1. השימוש במידע האישי יעשה, בין היתר, למטרות הבאות:
  1. יצירת קשר עם המשתמש;
  2. מסירת מידע אודות מוצרים, שירותים ופעילויות של החברה;
  3. שליחת הודעות, עדכונים, ידיעות, מידעונים (ניוזלטרים) לרבות בדיוור ישיר, ובכלל זה שליחת דבר פרסומת, חומרים שיווקיים וכן מידע על מוצרים ושירותים של החברה ו/או מי מטעמה, הטבות וכיו'.
  4. התאמת פרסום תכנים, שירותים ו/או מוצרים לכל משתמש;
  5. לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, מחקר, שיפור שירות וכן צרכי פרסום ושיווק (לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים).
  6. הענקת שירותי ייעוץ והכוונה למשתמש;
  7. הצגת ושליחת חומרים שיווקיים ופרסומות אודות מוצרים ושירותים של החברה ו/או צדדים קשורים של החברה;
  8. מדידת ביצועים ושיפור וייעול האתר באמצעות ניתוח השימוש בו.
  9. לצורך התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ו/או מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
  10. לשם עמידה בדרישות החוק, הרגולציה וכל דין החל על האתר, החברה ופעילותה, וכן בכדי לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי שהוא, כשהחברה סבורה, בתום לב, כי היא צריכה לעשות כן;
  11. לכל מטרה אחרת, המפורטת להלן ולעיל בתנאי מדיניות הפרטיות זו ו/או בתקנון ותנאי השימוש של החברה ו/או האתר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לעשות שימוש במידע לא אישי אודות המשתמש למטרות לגיטימיות שונות, לרבות (אך לא רק) לשם התאמת תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר, לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר, מחקר סטטיסטי בקשר עם השימוש באתר, בתכנים ובשירותים ובתכנים המוצעים בו וכיו'.

 

העברת מידע

 1. החברה עשויה, מעת לעת, להעביר מידע אישי אודות המשתמש לצדדים שלישיים או לאפשר להם גישה למידע האישי, במקרים המפורטים להלן:
  1. בהסכמתו המפורשת של המשתמש או לפי דרישתו.
  2. במקרים שיש לחשוף את המידע האישי כלפי עובדים של החברה, נותני שירותים לחברה, ספקים ו/או צדדי ג' לצורך אספקת התכנים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ו/או על ידי החברה ו/או לצורך החזקה וניהול של המידע האישי של המשתמש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
  3. במקרה בו יינקטו כנגד החברה הליכים משפטיים בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, וכן בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או קיומם של הליכים משפטיים בין החברה לבין המשתמש.
  4. במקרה שהחברה תידרש לחשוף מידע אישי של המשתמש על פי כל דין, ובכלל זה לפי צו שיפוטי או מכוח כל דרישה של רשות מוסמכת.
  5. במקרה שיש לחשוף את המידע האישי בפני רשויות ממשלתיות, סוכנויות רגולטוריות ו/או גורמי אכיפת החוק, וככל שהדבר נדרש לשם הגנה על האינטרסים הלגיטימיים של החברה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות על שמירת המידע ו/או לשם המטרות שצוינו לעיל, אם הם מחויבים בחוק, או אם נדרשים להגנה משפטית על האינטרסים הלגיטימיים של החברה בהתאם לחוקים הרלוונטיים לשמירת המידע;
  6. במקרה של שינוי, העברה, מכירה, מיזוג של החברה ו/או של פעילותה עם צד שלישי, ו/או במסגרת רה-ארגון בקשר עם החברה ו/או במקרה של מיזמים משותפים ועסקאות אחרות של החברה בקשר עם עסקיה (ובכלל זה במסגרת מו"מ של החברה להתקשרות עם צד שלישי בעסקאות כאמור), וזאת בכפוף להתחייבותו של אותו צד שלישי לעשות שימוש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה כמפורט במסמך מדיניות פרטיות זה ובכפוף לכל דין רלוונטי.
  7. בכל מקרה בו תמצא החברה כי העברת המידע לצד שלישי נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, לרבות, אך לא רק, במקרה בו תועלה טענה או יעלה חשש אצל החברה שהמשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים (או העלולים לפגוע), בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
 2. החברה עשויה לעבד ו/או לאחסן את המידע האישי, הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש, בכניסתו ו/או שימושו באתר, נותן את הסכמתו לכך שמידע אישי או אחר שלו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומועבד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל.
 3. למען הסר ספק, החברה רשאית לעשות שימוש במידע לא אישי או במידע אישי שעבר התממה (אנונימיזציה) ו/או שהוסרו ממנו כל הפרטים המאפשרים את זיהוי המשתמש, לכל צד שלישי וללא הגבלה, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור, לחברות קשורות וכן עם שותפים עסקיים, ספקים, מפרסמים וכל צד שלישי אחר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

Cookies

 1. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצי טקסט, הנוצרים על ידי הדפדפן בו עושה שימוש המשתמש לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים, אשר יכולים להכיל מידע מגוון אודות המשתמש. למשל, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת כניסתו לאתר, הדפים בהם ביקר, זמן שהותו של המשתמש באתר וכיו'.
 2. האתר עשוי לעשות שימוש ב- Cookies, בין היתר, לצורך תפעולו התקין והשוטף, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, ביצוע אימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. בנוסף האתר עשוי לעשות שימוש ב- Cookiesשל צדדים שלישיים (לרבות, אך לא רק של Google Analytics ורשתות חברתיות) שמטרתם לאפשר הצגת מודעות עבור מוצרים ו/או שירותים על בסיס הפעילות השונות שביצע המשתמש ברחבי האינטרנט, באתרים ובשירותים בהם ביקר וכיו'.
 3. משתמש שלא מעוניין שקבצי Cookies יאספו במחשבו, יכול לשנות את הגדרות הדפדפן, למחוק קבצי Cookies שכבר הוגדרו, ולא לקבל קבצי Cookies חדשים. מידע נוסף על אופן פעולתם של קבצי Cookies, אפשר למצוא בדפי העזרה של הדפדפן שדרכו פועל המשתמש.
 4. לתשומת לב המשתמשים - מחיקת קובצי Cookies או אי קבלתם, עלולה לגרום לכך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים ו/או בתכנים מסויימים באתר.

 

קישורים לאתרי צד ג'

 1. האתר עשוי להכיל גם קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט אחרים, אשר לא מופעלים ע"י החברה, אשר אינם בשליטתה של החברה ו/או בפיקוחה והם נועדו לנוחיותם וידיעתם של המשתמשים בלבד. במידה שנכללו באתר קישורים כאמור, אין באמור בכדי להוות הסכמה או להטיל אחריות כלשהי על החברה בקשר לתכנים המופיעים באתרים מקושרים אלו, והחברה לא אחראית לתכנים המופיעים ובכלל זה, עדכניותם, תקינותם, אמינותם או חוקיותם וכן לא למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעלי אתרים אלו.
 2. מובהר כי החברה לא אחראית לכל תוצאה שתיגרם בקשר עם השימוש באתרים המקושרים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים מקושרים אלו, ככל שקיימים, ובמקרה של כל טענה או בקשה בעניין לפנות לבעלי האתרים המקושרים. למען הסר ספק מובהר כי החברה רשאית להסיר מהאתר את הקישורים לאתרים המקושרים ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה לא מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

דיוור ישיר

 1. המשתמש מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש בפרטי הקשר שנמסרו על ידו במסגרת הרישום לניוזלטר באתר או בכל אופן אחר על מנת לעדכן אותו אודות מוצרים ו/או שירותים של החברה אשר עשויים לעניין אותו, וכן בכדי לשלוח לו חומרים שיווקיים אחרים לרבות דברי פרסומת, מבצעים והטבות. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו כאמור באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר בהתאם לדרכי ההסרה שפורטו בדיוור שנשלח אליו.

 

שמירת המידע

 1. המידע האישי שיימסר על ידי המשתמש יישמר במאגר/י המידע של החברה, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, וכן להעבירו לצדדים שלישיים הפועלים מטעמה של החברה או בשיתוף פעולה עימה, בהתאם לתנאים הקבועים במדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

 

תקופת שמירת המידע

 1. החברה תשמור את המידע אשר ייאסף על ידה כמפורט במסמך מדיניות זה למשך פרק הזמן הדרוש למטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר, כפי שיידרש בהתאם להוראות הדין הרלוונטי ו/או בכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה.

 

זכות עיון במידע, עדכונו או מחיקתו

 1. על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה, וכן רשאי לבקש מהחברה לתקן מידע אודותיך אם הוא אינו נכון, שלם או מדויק. ככל שהנך מעוניין לממש איזה מזכויותיך כאמור אנא פנה לחברה בכתב באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או באמצעות אחד מפרטי ההתקשרות להלן.
 2. ניתן לפנות לחברה בכל עניין, שאלה ו/או בקשה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ובכלל זה במקרה בו ברצונך לשנות ו/או לתקן את המידע האישי שלך, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: office@mgf.co.il , או דואר רגיל לכתובת התורן 16, מגדים. בכל פנייה לחברה, אנא ציין את פרטיך המלאים לרבות, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. במסגרת הטיפול בפניות כאמור, החברה רשאית לבקש ממך פרטי מידע נוספים, ככל שיידרשו על מנת לאמת את זהותך ואת פנייתך. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה/פניה בזמן סביר.

 

אבטחת מידע

 1. האתר מיישם מערכות ונהלי אבטחת מידע עדכניים לאבטחת מידע על מנת לאבטח את המידע המאוחסן בשרתים בהם עושה שימוש החברה. מערכות ונהלים אלה מפחיתים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית או הפרות אבטחה כלשהן, אך הם אינם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו ולסיכוני אבטחת מידע אחרים כלשהם.
 2. החברה לא אחראית ולא תישא בשום חבות בגין כל נזק, שייגרם, במישירין או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם האתר, השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המופיעים בו ו/או בקשר עם השירותים והסיוע שסופקו ו/או נמכרו באתר ו/או באמצעותו ע"י החברה ו/או ע"י צדדים שלישיים.
  במדיניות פרטיות זו המונח "נזק" משמעו כל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נסיבתי, מסתבר או תוצאתי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר עם הכניסה לאתר, הגישה אליו ו/או השימוש בו ו/או באיזה מהתכנים המופיעים בו.

 

תיקון ועדכון מדיניות הפרטיות

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תנאי מדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת או בדיעבד. שינויים ו/או תיקונים כאמור, ככל שיבוצעו, ייכנסו לתוקף באופן מיידי עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש באופן תדיר.
  ככל שהחברה תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי כי השינויים ו/או תיקונים כאמור עשויים להשפיע על המשתמש באופן מהותי, החברה תנקוט באמצעים סבירים על כך באתר ו/או באופן אחר.
 2. כניסת המשתמש לאתר ו/או השימוש בו על ידו לאחר עדכון מדיניות הפרטיות, מהווה הסכמה מצדו לשינויים ו/או התיקונים כאמור. ככל שהמשתמש לא מעוניין בכך, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר.

 

מגבלת גיל; כשרות משפטית

 1. האתר והתוכן המצוי בו לא מיועד לקטינים מתחת לגיל 18. בכניסתך לאתר, גישתך אליו ו/או בשימוש בו על ידך הנך מאשר כי גילך הנו 18 לפחות ובעל כשירות משפטית. החברה לא תאסוף ביודעין מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל 18 ו/או כאלו שאינם בעלי כשרות משפטית.
 2. במקרה בו ייוודע לחברה על איסוף מקטין שטרם מלאו לו 18 מידע אישי (כהגדרתו לעיל) החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק מידע זה באופן מיידי. החברה רשאית לבקש מהמשתמש, בכל שלב, ראייה לגילו ו/או לכשרותו המשפטית על מנת לוודא כי הוא עונה לדרישות הגיל והכשרות הנ"ל.
 3. החברה רשאית לבקש מהמשתמש, בכל שלב, ראיה לגילו ו/או לכשרותו המשפטית על מנת לוודא כי הוא עונה לדרישות הגיל והכשרות הנ"ל.

 

מועמדים

 1. החברה עשויה לפרסם מעת לעת משרות פנויות באמצעות האתר, עמודי החברה ברשתות החברתיות (לינקדין, פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם וכיו') או בכל פלטפורמה אחרת.
 2. השימוש בקורות החיים ובכל פרט אחר שיימסר על ידי מועמדים שיגישו מועמדות למשרות הפנויות כאמור, עשוי להישמר ע"י החברה לצורך שימוש בצרכי הגיוס הפנימיים שלה בלבד. מועמד שמסר פרטים במסגרת מועמדותו למשרה כלשהי בחברה אשר מעוניין לקבל גישה אליהם, לעדכנם או להסירם ממערכות החברה, מוזמן ליצור עם החברה באמצעות דוא"ל: office@mgf.co.il.

 

כללי

 1. השימוש באתר מיועד לתושבי ישראל בלבד. הדין החל על מדיניות פרטיות זו ועל תקנון ותנאי השימוש הינו דין מדינת ישראל.
 2. לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר למדיניות פרטיות זו ו/או הנובע ממנה יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. בכניסתו של המשתמש לאתר ו/או השימוש בו על ידו, המשתמש מאשר כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.
 3. המשתמש לא רשאי להמחות, להסב, להעניק רישיון שמנה או להעביר בכל צורה אחרת שהיא את זכויותיו או את התחייבויותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחרים. החברה רשאית להסב את זכויותיה לצדדים שלישיים בכפוף לכך שהצד אליו מועברות הזכויות כאמור יתחייב לשמור על זכויות המשתמש בהתאם למדיניות פרטיות זו.