תקנון ותנאי שימוש

עודכן לאחרונה ביום: 17.10.2021

 

כללי

 1. אתר האינטרנט www.mgf.org.il (להלן: "האתר") של חברת מיי גרין פילדס בע"מ (להלן: "החברה" או "גרין פילדס"), מספק מידע בסיסי אודות פעילותה של גרין פילדס ומוצריה.
 2. הוראות תקנון ומסמך תנאי שימוש זה הוראות מדיניות הפרטיות המופיעות בכתובת www.mgf.org.il/privacy-policy (ביחד להלן: "תנאי השימוש" או "התנאים") מסדירים וקובעים את אופן ותנאי השימוש באתר על ידי גולשי האתר (להלן: "המשתמש" או "אתה" או "הנך").
 3. תנאי השימוש כתובים בלשון זכר ויחיד מטעמי נוחות בלבד, ויש לראות בהם כמתייחסים גם ללשון נקבה ו/או לרבים.
 4. כותרות הסעיפים במסמך תנאי השימוש, וחלוקתו לסעיפים וסעיפי משנה נועדו לשם הנוחות בלבד ובשום מקרה לא ישמשו לצרכי פרשנותו.
 5. השימוש באתר הנו בכפוף למסמך תנאי השימוש זה. נא קרא אותו בעיון טרם השימוש בו.
 6. מסמך תנאי השימוש זה המונחים "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, מכל מין וסגו שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, טקסט, קישורים, (Hyperlinks) עיצוב, תמונות, גרפיקה, איורים תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

 

קבלת התנאים

 1. בכניסתך לאתר ו/או השימוש בו על ידך, אתה מאשר ומסכים כי תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה. בכל כניסה ו/או שימוש ו/או גישה לאתר הנך מאשר כי קראת את תנאי השימוש, ובכלל זה את מדיניות הפרטיות, הבנת את האמור בהם ואתה נותן את הסכמתך המלאה להם ומתחייב לפעול על פיהם.
 2. האתר והתכנים המופיעם בו אינם מיועדים לקטינים מתחת לגיל 18. בכניסתך לאתר, גישתך אליו ו/או בשימוש בו על ידך הנך מאשר כי גילך הנו 18 לפחות.
  במידה שאינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר. לכן, יש לקרוא בקפידה ובעיון רב את תנאי השימוש, בטרם כל גלישה באתר, גישה או שימוש בו כאמור.

 

תיקון ו/או שינוי בתנאי השימוש

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תנאי השימוש (לרבות את מדיניות הפרטיות) וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ככל שהחברה תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי השינויים ו/או תיקונים כאמור עשויים להשפיע על המשתמש באופן מהותי, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.
 2. שינויים ו/או תיקונים כאמור, ככל שיבוצעו, ייכנסו לתוקף באופן מידיי עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר, כאשר תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" [ר' ברישא המסמך]. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש באופן תדיר. כניסת המשתמש לאתר ו/או השימוש בו על ידו לאחר עדכון תנאי השימוש, מהווה הסכמה מצדו לשינויים ו/או התיקונים כאמור. ככל שאינך מסכים לשינויים ו/או תיקונים כאמור, כולם או חלקם, הימנע מהמשך כל שימוש באתר.

 

תנאי שימוש באתר

 1. בכניסתך לאתר ו/או השימוש בו על ידך, הנך מתחייב כדלהלן:
  1. לא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או להשתמש בכל צורה שהיא בתכנים (לרבות תמונות), פרטים, ו/או מידע כלשהו מתוך האתר לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, שאיננה שימושך האישי והפרטי;
  2. לא לעבד, לתרגם, להשאיל, לשעתק, למכור ו/או לשלב את האתר, תכני האתר (כולם או חלקם) ו/או כל פרט או מידע אחרים מתוך האתר, באתרים אחרים ו/או בתוכנות ו/או בכל מדיה ו/או בפלטפורמה אחרת לרבות, אך לא רק, ביישומים (אפליקציות), תקשורת סלולארית, טלוויזיה, פרסומות מקוונות ו/או אלקטרוניות או אחרות, בדפוס וכיו';
  3. לא לאסוף מידע או לאפשר איסוף מידע או כל פרט מהאתר (ובכלל זה מידע אישי), באמצעים אלקטרוניים או בכל אמצעי או צורה שהיא, ובכלל זה אתה מתחייב שלא להשתמש במערכות איסוף אוטומטיות, סורקים ו/או תוכנות ויישומים דומים באמצעותם ניתן לבצע איסוף של תכנים מהאתר, במטרה להתחרות בחברה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או לבצע כל פעולה העשויה לפגוע ו/או לשבש את פעילות האתר ו/או השירותים המוענקים באמצעותו;
  4. לא להפריע או לפגוע בצורה כלשהי באבטחת האתר ולא לבצע פעולה כלשהי, או לאפשר ביצועה של פעולה כלשהי, הפוגעת או העשויה לפגוע בתפעול של האתר בצורה תקינה, ולא לבצע או לאפשר לבצע שינויים כלשהם בתוכן האתר, אופן הצגת האתר, קוד המקור של האתר, בין היתר, באמצעות שימוש בתוכנות, ויישומים, ו/או אמצעים אחרים כלשהם, לרבות אך לא רק, תוכנות זדוניות או וירוסים, וכן לא לבצע כל פעולה שעלולה לפגוע או לגרום נזק לאתר, לחברה, או צד שלישי כלשהו;
  5. לא להעלות ו/או לפרסם תוכן ו/או מידע כלשהו שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
  6. לא למסור מידע כלשהו הכולל הצהרה כוזבת הקשורה לפרטיך האישיים ובכלל זה לפרטייך האישיים לזהותך, תעסוקתך וכיו';
  7. לא לעשות שימוש כלשהו באתר לשם קידום, ניהול ו/או נטילת חלק בפעילות המפרה זכויות כלשהן ובכלל זה זכויות פרטיות, זכויות קניין רוחני, זכויות קנייניות ו/או זכויות אחרות כלשהן;
  8. לא לעשות שימוש לרעה באתר ובתכנים המופיעים בו;
  9. לא להעלות תכנים ו/או כל מידע אחר שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
  10. לא לאסוף ו/או לעבד מידע של משתמשים אחרים ו/או אודותיהם, ולא להעלות תכנים ו/או מידע כלשהו שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, וירוסים, סוס טרויאני, או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות התקינה של האתר, השימוש בו ו/או בשימוש שעושים בו משתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
  11. לא לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או שאינו מורשה ו/או אינו מוסרי ו/או אינו חוקי ו/או המנוגד לדין כלשהו, מקומי או בינלאומי.
 2. במקרה של הפרה או ניסיון הפרה של איזה מן התנאים כאמור מצדו של משתמש, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להגביל באופן מלא או חלקי את גישתו של אותו משתמש לאתר, וזאת בנוסף לחבויות הפליליות ו/או האזרחיות העלולות להיות מוטלות עליו על פי כל דין ומבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין.

 

מדיניות הפרטיות

 1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של החברה החלה על האתר מופיעה בכתובת: www.mgf.org.il/privacy-policy.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, מכל מין וסוג שהוא, באתר ובתכנים, הינן רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים, והצגתם באתר נועדה אך ורק לשימוש האישי והלא מסחרי של המשתמש, בכפוף להוראות תנאי השימוש. במסמך תנאי שימוש זה "קניין רוחני" משמעו לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים, פטנטים, בקשות לרישום פטנטים, שמות מסחריים, מוניטין, סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגואים, טקסט, גרפיקה, גופנים, תמונות, עיצובים, מבנה ומראה האתר, קבצים, מפרטים, חומרים מוגנים בזכויות יוצרים, שיטות, נתונים טכניים, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור, אובייקט, ממשקים, סודות מסחריים, העיצוב הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר, בסיס הנתונים של האתר, שמות מתחם, כל סימן ו/או לוגו של החברה ו/או כל סימן מזהה אחר של החברה בו נעשה שימוש באתר ו/או בקשר אליו, בין אם רשומים ובין אם לאו.
 2. החברה אינה מעניקה למשתמש רישיון, זכות קניינית או זכויות כלשהן בקניין הרוחני כאמור, למעט זכות שימוש אישי מוגבלת הכפופה לתנאי השימוש, שאינה ניתנת להעברה ו/או המחאה וברת ביטול באופן מלא ומידיי בכל עת. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו בקניין הרוחני, למעט בזכות השימוש האישי המוגבלת, ובהתאם ובכפוף לתנאי השימוש אלו.
 3. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע, לשחזר, להעמיד לרשות הציבור, להדר, לבצע הנדסה חוזרת, לשדר, למכור, לשווק, לפרסם, לשלב ביחד עם כל תוכנה אחרת, לשנות או ליצור יצירות נגזרות, לעבד ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, כולו או חלקו, לרבות, אך לא רק, סימני מסחר, תמונות, טקסטים, תכנים, קוד מחשב וכיו', ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש בכל דרך שהיא בכל שם, סימן, לוגו וכיו', הזהה או דומה לאחד מסימני המסחר של החברה.
 5. המשתמש מתחייב להמנע מביצוע פעולה או מחדל כלשהם העלולים לפגוע במוניטין של החברה.
 6. החברה אינה דורשת בעלות על הזכויות בתוכן כלשהו ובכלל זה תמונות המפורסמים על ידי משתמשים באתר. ביחס לכל תוכן ו/או תמונה שתועלה על ידי המשתמש, מצהיר ומתחייב המשתמש כי הנו הבעלים החוקי, על פי כל דין, של מלוא הזכויות בכל תוכן ותמונה שפורסמה על ידו כאמור.
 7. בעת פרסום כל תוכן משתמש כאמור, המשתמש מעניק לחברה ולצדדים הקשורים אליה את הזכות והרישיון להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשעתק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, לבצע, ליצור יצירות נגזרות, להציג את אותו תוכן משתמש (באופן מלא או חלקי) ו/או לשלב אותו ביצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי או אחר, וזאת באופן בלתי חוזר, צמית, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים ועם רישיון משנה מלא, והמשתמש מוותר על כל זכות מוסרית או אחרת שעשויה לעמוד לו ביחס לאותו תוכן.

 

אחריות ושיפוי

 1. האתר ובכלל זה התכנים והשירותים הכוללים בו, ניתנים במצבם "כמו שהוא" (AS-IS), ללא אחריות, מכל מין וסוג שהוא, מפורשות או במשתמע, לרבות (אך לא רק), ללא כל מצג, התחייבות ו/או התאמתה למטרה או צורך מסוים.
 2. האתר עשוי להכיל גם קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט אחרים, אשר לא מופעלים ע"י החברה, אינם בשליטתה של החברה ו/או בפיקוחה, והם נועדו לנוחיותם וידיעתם של המשתמשים בלבד. במידה שנכללו באתר קישורים כאמור, אין באמור בכדי להוות הסכמה או להטיל אחריות כלשהי על החברה בקשר לתכנים המופיעים באתרים מקושרים אלו, והחברה אינה אחראית לתכנים המופיעים, ובכלל זה לעדכניותם, תקינותם, אמינותם ו/או חוקיותם וכן לא למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעלי אתרים אלו.
 3. מובהר כי החברה לא אחראית לכל תוצאה שתיגרם בקשר עם השימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים, ככל שקיימים, ובמקרה של כל טענה או בקשה בעניין לפנות לבעלי האתרים המקושרים. למען הסר ספק מובהר כי החברה רשאית להסיר מהאתר את הקישורים לאתרים המקושרים ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 4. החברה לא אחראית ולא תישא בשום חבות בגין נזק שייגרם (ככל שייגרם) בשל ו/או בקשר עם האתר, השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המופיעים בו ו/או בקשר עם השירותים והסיוע שסופקו ו/או נמכרו באתר ו/או באמצעותו, ע"י החברה ו/או ע"י צדדים שלישיים, בין אם החברה יידעה את המשתמש אודות נזק אפשרי ובין אם לאו.
  במסמך תנאי שימוש זה, "נזק" משמעו כל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נסיבתי, מסתבר או תוצאתי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר עם הכניסה לאתר, הגישה אליו ו/או השימוש בו ו/או באיזה מהתכנים המופיעים בו.
 5. החברה לא מתחייבת שהאתר יפעל באופן רציף או ללא שגיאות או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים ו/או שיהיה חסין מפני גישה לא חוקית למערכות החברה ו/או לכל מידע אשר יסופק על ידי המשתמשים ו/או כי תקלות יתוקנו. בנוסף, החברה לא מתחייבת כי האתר ו/או התכנים שבו יהיו זמינים לשימוש בכל עת ו/או מכל מיקום וכי התכנים הינם נכונים ו/או מעודכנים.
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה לא מעניקה אחריות ו/או כל מצג ו/או התחייבות בקשר לדיוקם של התכנים המופיעים באתר, זמינותם, אמינותם, איכותם, שלמותם, אמתותם, יעילותם ונגישותם ו/או כי הנם נכונים, שלמים, מדויקים ו/או מעודכנים./li>
 7. באתר זה מופיע מידע בסיסי וכללי ביחס לחברה ותחומי עיסוקה, לרבות תכנים נוספים כגון מאמרים, תמונות, כתבות, המלצות, תמונות וכיו'.
 8. התוכן והידע המקצועי באתר הנו כללי ומוצע למשתמשים אך ורק כמידע כללי וכסקירה ביחס לתחומי העיסוק של החברה, ובשום מקרה אין להתייחס אליו ככזה המהווה ייעוץ רפואי, אבחון או תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי פרטני, במיוחד ביחס לתכנים המפורסמים ע"י המשתמשים אשר עשויים לשקף גישה מסוימת או דעה אישית של הכותב. יש להתייחס לתכנים אלו בזהירות הנדרשת. החברה ממליצה לכל משתמש להיוועץ עם רופא ו/או כל גורם מקצועי אחר בטרם קבלת כל החלטה ו/או נקיטת כל פעולה בקשר עם התכנים והידע המקצועי באתר.
 9. כל שימוש באתר ו/או בתכנים המופיעם בו על ידי המשתמש הינו באחריותו של המשתמש בלבד, והחברה לא תישא בחבות כלשהי בגין השימוש כאמור.
 10. המשתמש מאשר ומסכים לכך שהנו האחראי הבלעדי לכל מעשה ו/או מחדל בקשר עם הגישה לאתר ו/או השימוש בו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
 11. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, חבות, עלות, חוב ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות (אך לא רק) הוצאות משפטיות, שנגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, בגין ו/או בקשר עם השימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר ובכלל זה בתכנים המופיעים בו ו/או בשל הפרת תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין ע"י המשתמש.
 12. התחייבות המשתמש לשיפוי כלפי החברה כאמור תחול גם כלפי בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נציגה ו/או כל מי מטעמה של החברה הפועל בשמה ו/או עבורה.

 

תיקונים ושינויים באתר

 1. החברה רשאית, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים באתר לרבות, אך לא רק, במתווה, בעיצוב ו/או בתצוגה שלו, בהיקף התוכן והשירותים הנגישים באתר וזמינותם, וזאת מבלי לעדכן את המשתמש מראש.
 2. שינויים כאמור עלולים לגרום לאי נוחות או אפילו לתקלות בעת ביצועם. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה בשום מקרה לא תהיה אחראית לכל תקלה, כשל, נזק וכיו' שייגרם בגין ו/או בקשר עם שינויים אלו ו/או ביצועם.
 3. משתמש רשאי לפרסם תכנים באזורים המיועדים לכך באתר, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים למשתמש להזין תכנים משלו. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמש זכות כלשהי לדרוש כי תכנים אלו יפורסמו או שפרסומם יימשך. לחברה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק הודעות ותגובות בקהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים בקבוצות הדיון (פורומים) כאמור ו/או להגביל את אפשרות הכניסה אליהם ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בהם ע"י המשתמש, באופן מלא או חלקי.

 

מידע רפואי ומקצועי

 1. מובהר בזאת כי כל מידע המפורסם באתר בנושאים רפואיים כלשהם, ו/או בקשר עם מוצרי החברה הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי ו/או מקצועי כלשהי. עוד מובהר כי התוכן והמידע באתר בקשר עם מוצרים הנו מידע כללי ולא מהווה עצה רפואית ואינו מיועד להוות תחליף לעלון לצרכן המאושר על ידי משרד הבריאות או להתייעצות עם רופא או רוקח מוסמכים.
 2. תמונות וצילומים של מוצרים המופיעים באתר הנם להמחשה בלבד.

 

מגבלת גיל; כשרות משפטית

 1. האתר והתוכן המצוי בו אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 18. בכניסתך לאתר, גישתך אליו ו/או בשימוש בו על ידך הנך מאשר כי גילך הנו 18 לפחות ובעל כשירות משפטית. החברה לא תאסוף ביודעין מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל 18 ו/או כאלו שאינם בעלי כשרות משפטית.
 2. במקרה בו ייוודע לחברה על איסוף מקטין שטרם מלאו לו 18 מידע אישי, החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק מידע זה באופן מיידי. החברה רשאית לבקש מהמשתמש, בכל שלב, ראיה לגילו ו/או לכשרותו המשפטית על מנת לוודא כי הוא עונה לדרישות הגיל והכשרות הנ"ל.

 

כללי

 1. השימוש באתר מיועד לתושבי ישראל בלבד. הדין החל על האתר ותנאי שימוש אלו הינו דין מדינת ישראל.
 2. לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר למדיניות פרטיות זו ו/או הנובע ממנה יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. בכניסתו של המשתמש לאתר ו/או השימוש בו על ידו, מאשר המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.
 3. המשתמש לא רשאי להמחות, להסב, להעניק רישיון שמנה או להעביר בכל צורה אחרת שהיא את זכויותיו או את התחייבויותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחרים. החברה רשאית להסב את זכויותיה לצדדים שלישיים בכפוף לכך שהצד אליו מועברות הזכויות כאמור יתחייב לשמור על זכויות המשתמש בהתאם לתנאי שימוש אלו.
 4. היה ויקבע על ידי בית המשפט או כל גוף אחר המוסמך על פי דין, כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי לפגום ו/או לבטל ו/או ליתר את תוקפן של יתר הוראות תנאי שימוש זה, וההוראה שבוטלה כאמור ו/או הוכרזה כחסרת תוקף תוחלף בהוראה אחרת אשר משקפת קרוב ככל הניתן את כוננת הצדדים כאמור בהסכם זה.
 5. במקרה שהחברה לא השתמשה בזכויות המוקנות לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, לא ייחשב הדבר כוויתור מצד החברה על אותן זכויות, ואין ללמוד מהתנהגות זו כוויתור מצד החברה על זכויות אלו.
 6. תנאי שימוש אלו מבטאים באופן מלא וממצה את ההסכמות שבין המשתמש לבין החברה לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בהם, והם מחליפים ומבטלים כל מצג, הבנה, או הסכם קודמים שנערכו בין החברה לבין המשתמש, בכתב או בעל פה.
 7. מסירת הודעות למשתמש יכולה להיעשות גם באמצעות דואר רגיל או דוא"ל. בנוסף, החברה רשאית למסור הודעות בקשר עם שינויים בתנאי השימוש או בכל עניין אחר גם באמצעות הצגתן באתר או מסירת קישורים (לינקים).